Lega Sistemes | Política de privacitat
539
page-template-default,page,page-id-539,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Política de privacitat

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL : LEGA SISTEMES SL

NIF : B58819533

DOMINI : https://lega.com.es/

DIRECCIÓN POSTAL: Joaquim Blume 13 Baixos, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

ADREÇA ELECTRÒNICA : iluengo@lega.com.es

TELÈFONS : 938412444


Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LEGA SISTEMES SL amb NIF B58819533 i domicili social situat a JOAQUIM BLUME 13 BAIXOS,08450 LLINARS DEL VALLES( BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

 

TRACTAMENTS REALITZATS 

 

Instal·lació de cookies 

 

Finalitat : Gestió i instal·lació de les cookies
Termini de conservació : mentre es mantingui el consentiment prestat. 

Base legítima : El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades : Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP 

 

 

Gestió Formulari web

 

Finalitat : Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació : mentre es mantingui el consentiment prestat. 

Base legítima : El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades : Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP 

 

Gestió usuaris web 

 

Finalitat : Captació, registre i tractament de dades de l’usuari
Termini de conservació : mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal. 

Base legítima : El consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades : Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica 

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192. 

 

 

Drets dels interessats 

LEGA SISTEMES SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat. 

 

Dret d’accés : És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.). 

 

Dret de Rectificació : És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari. 

 

Dret a la Limitació de tractament : És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits. 

 

Dret de Supressió : És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.). 

 

Dret a la Portabilitat : El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats. 

 

Dret d’oposició : És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe. 

 

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils : Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel  Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera semblant. 

 

Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta. 

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents: 

Presentación de un escrito a la dirección JOAQUIM BLUME 13 BAIXOS,08450 LLINARS DEL VALLES(BARCELONA) (a la atención de LEGA SISTEMES SL) o bien a través de correo electrónico a por correo electrónico a iluengo@lega.com.es . 

 

L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licite l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent: 

  • S’haurà d’identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.) 
  • La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals). 
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon. 
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la  recepció de la sol·licitud. 

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. 

LEGA SISTEMES SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. 

 

Darrera actualització : 10 de març de 2023