Lega Sistemes | Les novetats legislatives més rellevants dels reials decrets-llei 6/2019 i 8/2019
544
post-template-default,single,single-post,postid-544,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Les novetats legislatives més rellevants dels reials decrets-llei 6/2019 i 8/2019

Les novetats legislatives més rellevants dels reials decrets-llei 6/2019 i 8/2019

Després de la publicació del Reial decret llei 6/2019 i Reial decret llei 8/2019, a continuació exposem les novetats legislatives més rellevants.

Permís de paternitat

 • A partir l’1 d’abril de 2019, el permís de paternitat serà de vuit setmanes, de les quals les dues primeres s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part ia jornada completa.
 • Passades les setmanes de gaudi obligatori després del naixement, la resta de les setmanes es podran gaudir, a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. Així mateix, podrà gaudir-se a jornada completa o parcial.
 • A partir l’1 de gener de 2020, el permís de paternitat serà de dotze setmanes, de les quals les quatre primeres s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part ia jornada completa.
 • A partir l’1 de gener de 2021, el permís de paternitat serà de setze setmanes, de les quals les sis primeres s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part ia jornada completa.

Prestació econòmica per cura del lactant (en vigor a partir del 8 de març de al 2019)

En el cas que dos progenitors treballin, aquests podran sol·licitar una reducció de jornada de mitja hora fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. La novetat és que anteriorment el permís era fins als nou mesos d’edat del fill o filla, ia càrrec de l’empresa. Ara aquests tres mesos de més aniran a càrrec de la Seguretat Social, que complementarà al 100% la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a percentatge de la reducció de jornada.

Està pendent de desenvolupament reglamentari .

Mesures contra la precarietat laboral (en vigor a partir del 13 de maig de al 2019)

 • Obligatorietat de registrar l’horari concret d’inici i finalització de la jornada laboral de cada persona treballadora. D’aquesta manera, es garanteix el compliment dels límits de l’horari de treball i es possibilita el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. L’empresa ha de conservar els registres de jornada durant quatre anys.
 • Es modifica el text de la LISOS per tipificar com a infraccions en l’ordre social les derivades d’incompliments relatius al registre de jornada.
 • S’incorpora a la norma la constitució d’un grup d’expertes i experts per a l’elaboració del nou Estatut dels Treballadors.

Protecció social per als col·lectius més vulnerables (entrada en vigor a partir de del 01 d’abril de al 2019)

 • Bonificació per a aquelles empreses que contractin persones que portin aturades més d’un any, sempre que l’ocupació es mantingui almenys 3 anys. La bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social es mantindrà durant 3 anys i ascendirà a 108,33 euros / mes, 125 euros / mes quan el contracte es faci a una dona.
 • Increment de l’assignació econòmica per fill a càrrec que passa a 341 euros anuals, amb caràcter general, i que augmenta fins 588 en el cas de persones amb menors ingressos.

Modificació IP (entrada en vigor 13 març 2019)

 • Increment de la quantia mínima de la pensió d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys, que se situa en 6.991,60 euros si és amb cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal, i 6.930 € per a les persones amb cònjuge no a càrrec. Aquest augment tindrà efecte retroactiu al 1 de gener de el 2019.

Altres incentius laborals (entrada en vigor 1 abril 2019)

 • Les empreses dedicades al turisme que ampliïn els períodes d’ocupació i cotització dels seus treballadors fixos discontinus també podran beneficiar-se d’una bonificació en les seves quotes. En concret, aquelles que iniciïn o els mantinguin en alta en els mesos de febrer, març i abril podran aplicar-se una bonificació del 50% en les seves quotes per contingències comunes, per atur, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.
 • Als treballadors agraris per compte d’altri que en 2018 van realitzar un màxim de 55 jornades reals se’ls aplicarà una reducció del 14,6% en les seves quotes en els períodes d’inactivitat.
 • Bonificació a les empreses que converteixin en indefinits o en contractes fix-discontinus els contractes temporals dels treballadors agraris per compte d’altri. La quantia d’aquesta bonificació pot arribar fins als 40 euros / mes per treballadors enquadrats en el grup 1 que cobrin menys de 1.800 euros i treballin tot el mes. En el cas de les dones, la bonificació serà més gran, de fins a 53,33 euros al mes.
 • Els artistes podran sol·licitar la situació d’inactivitat en qualsevol moment de l’any, sempre que acreditin, com a mínim, 20 dies en alta amb prestació real de serveis a l’any anterior. (Entrada en vigor 13 març 2019).

Es recupera el subsidi per a majors de 52 anys

Els aturats majors de 52 anys podran accedir al subsidi per desocupació que fins ara es reservava als majors de 55 anys . Aquesta prestació, que beneficiarà prop de 380.000 persones, es pot percebre fins que es compleixi l’edat ordinària de jubilació , i no fins al moment en què es pugui accedir a qualsevol modalitat de pensió contributiva de jubilació, com passava fins al moment.

Així mateix, es deixa de tenir en consideració la renda familiar per a l’accés al subsidi; s’incrementa la quantia de la cotització per la contingència de jubilació del 100% al 125% durant la percepció del subsidi, i s’eliminen els percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d’un treball a temps parcial.

Aquest subsidi entrarà en vigor a partir del 01 d’abril de 2019 afectant a tots els aturats que en aquesta data estiguin percebent el subsidi, ia partir de la mateixa els que l’obtinguin o el reprenguin.

Accés més fàcil a la Garantia Juvenil (entrada en vigor el 13 de març de al 2019)

La modificació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), regulat per la Llei 18/2014, de 15 d’octubre (LA LLEI 15778/2014), pretén donar més seguretat jurídica als joves a l’hora d’inscriure en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L’objectiu és evitar la possible incertesa sobre el límit del 20% de la taxa d’atur (EPA) del col·lectiu de persones d’entre 25 i 29 anys.

Fons d’integració dels immigrants (entrada en vigor el 13 de març de al 2019)

En matèria d’immigració es recupera el Fons de Suport a l’acollida i integració d’immigrants, que va ser eliminat en el 2012.